jump to navigation

VKÜs stadgar

Stadgar för Ormsö Hembygdsförening

Stiftelsens ORMSÖ HEMBYGDSFÖRENING (VORMSI KODUKANDI ÜHING) – hädanefter kallad Föreningen – stadgar med ändringar har fastställts den 27 september 2003 med beslut av extra årsmötet.

1.      Stiftelsens namn, säte och syfte.

1.1.   Föreningens namn är ORMSÖ HEMBYGDSFÖRENING (VORMSI KODUKANDI ÜHING)

1.2.   Föreningens säte är Rebubliken Estland, Läänemaa län, Ormsö kommun och adressen Hullo by, 913 01 Ormsö kommun.

1.3    Föreningens verksamhet har följande syften:

1.3.1  Föreningen, har som sitt huvudsyfte att skapa och bevara kontakter mellan nya och tidigare Ormsöbor samt att grunda och utveckla ett hembygdsmuseum för att bevara Ormsösvenskarnas historia och kultur;

1.3.2. Föreningen  följer i sin verksamhet de i Republiken Estland gällande rättssaker;

1.4     Föreningen har rätt att utföra alla handlingar som är nödvändiga för att nå dess stadgeenliga syften. Medel till detta erhålles av medlemsavgifter, ekonomisk verksamhet, bidrag av juridiska och fysiska personer i Republiken Estland samt från andra stater, gåvor, arv och likvida medel som erhålles genom försäljning av dessa, välgörenhetslotterier, insamlingar samt inkomster av olika evenemang.

1.5.    Föreningen kan delta i verksamheten av andra liknande föreningar.

1.6.    Föreningens huvudsyfte är inte att erhålla vinst genom sin ekonomiska verksamhet.

1.7.    Föreningens vinst kan användas endast till att nå stadgeenliga syften.

1.8.    Föreningen har inte rätt att fördela vinsten mellan sina medlemmar.

1.9.    Föreningens redovisningsår börjar 1 april och avslutas 31 mars. Första året dock 9 (nio) månader.

1.10   Föreningen är grundad den 16/12 1999 på obestämd tid.

2.       Medlemmar 

2.1.    Föreningens medlemmar kan vara, fysiska eller juridiska personer, som erkänner och följer dessa stadgar, deltar aktivt i Föreningens verksamhet och betalar fortlöpande medlemsavgift.

2.2.    Föreningens medlem har rätt att:

2.2.1.  delta i Föreningens årsmöte;

2.2.2.  välja eller bli vald till styrelsemedlem av Föreningens verksamhet;

2.2.3.  erhålla information om resultat av Föreningens verksamhet.

2.2.4.  lämna Föreningen.

2.3.    Föreningens medlem är skyldig att:

2.3.1.  delta i Föreningens verksamhet;

2.3.2.  uppfylla sina stadgeenliga förpliktelser inom Föreningen samt följa årsmötets och styrelsens beslut;

2.3.3.  erlägga den av Föreningen bestämda medlemsavgiften;

2.4.    Upptagande till Föreningens medlem samt utträde beslutas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Om styrelsen vägrar att godkänna den sökande som medlem, har denne rätt att kräva att årsmötet skall besluta i frågan om antagandet.

2.5.    Medlemsskapet i Föreningen och medlemmens rättigheter kan ej överföras. Vid utträde ur Föreningen  samt vid avslutande av medlemsskap för en juridisk person slutar medlemsskapet i Föreningen att gälla. Personen vars medlemsskap i Föreningen har avslutats, har ingen rätt till Föreningens egendom.

2.6.    Medlemsskap i Föreningen för en juridisk person består enligt vad lagen föreskriver vid ombildning. Om juridisk person som är medlem lämnar den juridiska enheten, består medlemsskapet för den resterande juridiska personen.

2.7.    Medlemmen kan uteslutas ur Föreningen med beslut av styrelsen p.g.a. att stadgarna inte följts eller att Föreningen har skadats. Den från Föreningen uteslutne medlemmen skall omdelbart informeras om beslutet om uteslutande och orsaken därtill. Medlemmen har rätt att kräva uteslutningsbeslut av årsmötet.

3.        Årsmötet

3.1     Föreningens högsta organ är medlemmarnas årsmöte.

3.2.    Till årsmötets befogenheter hör att :

3.2.1.  ändra stadgan;

3.2.2.  ändra syftet;

3.2.3.  besluta om Föreningens sammanslutning, uppdelning eller avslutande;

3.2.4.  besluta om medlemsantal, antagande och uteslutande av medlemmar;

3.2.5.  besluta om storleken på medlemsavgiften och förfarandet vid dess erläggande;

3.2.6.  besluta om transaktioner med en styrelsemedlem eller rikta fordran till denne och att utse en representant för Föreningen till transaktion eller fordran.

3.3.    Årsmötet måste genomföras minst en gång per år under loppet av redovisningsårets sex första månader.

3.4.    Årsmötet sammankallas av styrelsen vid de tillfällen och enligt det sätt som bestäms av stadgan och även då det krävs av Föreningens intressen. Sammankallandet av årsmötet måste meddelas minst 30 dagar i förväg. För extra årsmöte krävs 14 dagar.

3.5.    En medlem i Föreningen kan representeras på årsmötet av en annan medlem enligt en skriftlig fullmakt.

3.6.    Årsmötet har befogenhet att ta beslut om där deltar eller är representerade av minst över hälften av Föreningens medlemmar. Om årsmötet inte är beslutsmässigt, sammankallar styrelsen till ett nytt årsmöte med samma dagordning. Det nya mötet har rätt att ta beslut om där finns minst  5  medlemmar representerade.

3.7.    För att avsluta en Föreningsmedlem från olika rättigheter eller ändra dessa samt för att ålägga medlemmen en skyldighet som skiljer sig från de andras, krävs medgivande av medlemmen ifråga.

3.8.    Varje medlem i Föreningen har en röst, Medlemmen har inte rätt att rösta om Föreningen beslutar om en ekonomisk transaktionmed honom eller med en person som äger ekonomiska intressen, ej heller om det är fråga om att börja eller avsluta rättsfall med medlemmen.

3.9.    Årsmötets beslut är antaget om över hälften av de deltagande medlemmarma i Föreningen eller deras representanter har röstat för förslaget. För ändrandet av stadgan eller sammanslutande, uppdelning eller avslutande av Föreningen krävs att 2/3 av deltagande medlemmar eller deras representanter har rösta för förslaget. Årsmötets beslut anses vara antaget utan sammankallande av mötet om alla Föreningens medlemmar har skriftligen röstat för det. För ändring av Föreningens verksamhetssyften krävs gokännande av 9/10 av Föreningens medlemmar.

3.10.  Årsmötets beslut kan överklagas inom tre månader från beslutets tagande, till domstol där Föreningen har sitt säte.

4.        Styrelsen

4.1.    Föreningen styrs av en styrelse som består av tre eller fem medlemmar.

4.2.    Styrelsen bör styra Föreningen med nödvändig grundlighet och informera Föreningens  medlemmar noggrant om Föreningens ekonomiska situation vid årsredogörelsen av bokföringen.

4.3     Styrelsemedlemmarnas rättigheter, skyldigheter och ersättningen för deras arbete bestäms noggrant vid ingående av avtal med dem. Avtalet ingås, ändras och avslutas av årsmötet.

4.4.    Styrelsen tar beslut om det på mötet deltar mer än hälften av styrelsemedlemmarna. För att styrelsen skall besluta måste fler än hälften av de på mötet deltagande styrelsemedlemmarna röst för. Styrelsen kan ta beslut även utan att sammankalla mötet om alla styrelsemedlemmar skriftligen har röstat för det.

4.5.    Styrelsen kan vid rättsliga handlingar representeras av varje enskild styrelsemedlem.

5.       Övervakning

5.1.    Årsmötet utför övervakning över styrelsens verksamhet. För denna uppgift kan styrelsen bestämma revisionskontroll.

5.1.1.  Föreningens styrelsemedlem eller bokförare får ej vara revisor.

5.2.    Styrelsemedlemmarna måste låta revisorn ta del av alla för kontrollen nödvändiga dokument samt ge nödvändig information.

5.3.    Revisorerna skriver en revisionsredogörelse om resultatet av kontrollen och företer den till årsmötet.

6.       Redovisning

6.1.    Styrelsen ombesörjer Föreningens bokföring enligt bokföringslagen.

6.2.    Styrelsen måste på föreskrivet sätt och onom bestämd tidpunkt efter redovisningsårets slut sammansätta årsredovisning av bokföringen samt verksamhetsberättelse och inom loppet av sex månader inlämna dessa med revisionsberättelsen och revisorns åsikt till årsmötet för fastställande. Godkännande av den ekonomiska redovisningen görs av årsmötet. Alla styrelsemedlemmarna måste underteckna denna.

7.        Slutliga förordningar

7.1.    Det är inte tillåtet att omforma Föreningen till juridisk person av något annat slag.

7.2.    Avslutande (likvidering), sammanslående och fördelning av Föreningen sker enligt vad lagen föreskriver. Likvideringen utförs av styrelsemedlemmarna.

7.3.    Vid likvideringen av Föreningen skall egendomen i första hand överlämnas till Ormsö hembygdsförening i Sverige eller till den som denna beslutar. I andra hand till Aibolands museum i Hapsal och i tredje hand till någon förening med liknande syften. Föreningens egendom kan också användas för att uppnå stadgeenliga syften med allmänt intresse.

7.4.    Föreningens meddelande publiceras i tidningar och per post.

%d bloggare gillar detta: