jump to navigation

OHFs stadgar

Stadgar för Ormsö hembygdsförening

Antagna vid föreningens årsmöte den 11 april 1992. Justerade 25 april 1995, 10 april 1999, 6 mars 2000, 13 april 2002, 8 april 2008, 18 april 2009, 14 april 2013 (§6), 22 april 2018 (§2).

 

§ 1  Ändamål
Ormsö hembygdsförening, i fortsättningen kallad föreningen, har till ändamål att vara allmännyttig. Föreningens uppgift är att vårda och stödja bevarandet av kulturhistoriska byggnader, redskap, föremål, seder och bruk från den svenska bosättningen på Ormsö och att främja kontakten mellan nuvarande befolkning på Ormsö och tidigare ormsöbor eller deras ättlingar. Föreningen är stödförening till den lokala hembygdsföreningen på Ormsö – MTÜ Vormsi Kodukandi Ühing (VKÜ). Föreningen är som juridisk person medlem i VKÜ.

§ 2  Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde är Ormsö (Estland) med alla dess byar och med säte i Stockholm.

Adress:
Ormsö Hembygdsförening c/o Estlandssvenskarnas kulturförening SOV, Wallingatan 34, 5 tr, 111 24 Stockholm.
Tel: 08-612 75 99. Plusgiro: 635 13 76 – 6.

§ 3  Medlemskap
Såväl enskild som juridisk person, med anknytning till Ormsö, oavsett bostadsort kan vinna inträde i föreningen.
Årsavgift för enskild medlem och juridisk person fastställs av årsmötet.
Medlem som uppenbart motarbetar föreningens ändamål kan genom beslut av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan och utan rätt att återkräva inbetalda medel och lämnade gåvor.
Medlemmar som är bofasta på Ormsö kan av styrelsen befrias från hela eller del av årsavgiften.
Medlem kan genom fullmakt till ombud framlägga motioner och utföra röstning i föreningen

Hedersmedlem: medlem som på ett förtjänstfullt sätt visat sitt intresse för föreningen, kan på förslag av styrelsen eller enskild medlem, vid årsmöte väljas till hedersmedlem med enkel majoritet. Förslag bereds av styrelsen som vid tillstyrkande hänskjuter ärendet till årsmötet för beslut. Medlem i föreningen som väljs till hedersmedlem, behåller sin rösträtt. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 4  Finansiering
Föreningen må utöver årsavgiften, för att finansiera sin verksamhet, motta och förvalta penningmedel, värdepapper och annan fast eller lös egendom som skänkts eller testamenterats till föreningen eller genom anslag kommer föreningen till del.

§ 5  Årsmöte
Årsmötet skall förläggas senast före april månads utgång. Utöver ärenden som en medlem anmält till styrelsen senast 1 mars eller hänskjutits till årsmötet skall följande punkter alltid behandlas på mötet:

1)      Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare.
2)      Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning.
3)      Föredragning av verksamhetsberättelse och kassörens rapport samt revisionsberättelse.
4)      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5)      Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
6)      Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
7)      Val av valberedning.
8)      Fastställande av årsavgift.

§ 6  Styrelse
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och minst två suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs på ett år. Övriga ledamöter på två år, två varje gång med förskjutna mandatperioder för att erhålla överlappning.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter, ordförande eller dennes ställföreträdare och tre ledamöter, är närvarande.

Styrelsen utser representanter till en eventuell dotterförening så att majoritet uppnås. Utsedda representanter har att dotterföreningen framföra föreningens beslut och bevaka dess intressen.

Styrelsen äger rätt att för föreningen söka medlemskap i en eventuell riksorganisation för estlandssvenskar om detta bedöms gagna föreningens verksamhet.

Föreningens firma tecknas av dem styrelsen befullmäktigar, alltid två i förening. Kassören äger rätt att göra utbetalningar enligt styrelsens beslut. Styrelsen äger rätt att överföra medel, fasta och lösa tillgångar till dotterföreningen på villkor att dessa handhas i enlighet med föreningens uppgift.

Styrelsen sammanträder när så erfordras, dock minst två gånger årligen, utöver årsmötet. Protokoll skall tillställas styrelsens ledamöter samt SOV.

Till årsmöte kallas senast 14 dagar före fastställd mötesdag.

§ 7  Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1  –  31/12.

§ 8  Stadgeändring
Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. Minst 2/3 av de närvarande skall vara ense om beslutet.

§ 9  Föreningens upplösning
För föreningens upplösning krävs beslut härom vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten skall förflyta minst två månader. För beslut fordras, att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Upplöses föreningen tillfaller föreningens tillgångar SOV eller till ändamål som beslutas vid föreningsmöte och som ligger i föreningens anda.

 

%d bloggare gillar detta: