jump to navigation

Årsmötet den 31 oktober 2007

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med STORHOE byalag den 31 oktober 2007.
Mötet hölls i SOVs lokaler på Roslagsgatan 57, Stockholm.

1. Byalagets v. ordf. Emil Beckman hälsade 12 deltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötesordförande valdes Emil Beckman och till mötessekreterare valdes Ingvar Bäckman. Mötet beslutade att arbeta enligt den utsända dagordingen.
2. Personlig kallelse har utgått till samtliga medlemmar och mötet förklarades behörigen utlyst.
3. Mötet valde Tommy Rosenblad och Peter Rosenblad till rösträknare och att justera mötesprotokollet.
4. Verksamhetsberättelsen delades ut till de närvarande. Mötessekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen i punktform. 
Kassaförvaltaren redovisade byalagets resultat- och balansräkning.
Årsmötet godkände  verksamhetsberättelsen och resultat och – balansräkningen, årsmötet beslöt att lägga dokumenten till handlingarna.   
5.  Revisor Britt-Marie Hörberg var förhindrad att närvara på årsmötet. Mötessekreteraren föredrog den underskrivna revisionsberättelsen. Revisor Hörberg föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
6.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
7.  Diskutetades angående STORHOE byalags fortsatta verksamhet. Styrelsen presenterade 3 st alternativ:
Alt.: 1. Ny styrelse väljs enligt tidigare.
Alt,: 2. Samgående med ett annat byalag.
Alt.:
3. Byalaget upplöses.
Årsmötet beslutade att en ny styrelse väljs. (alt.: 1)
8. Årsmötet valde Jan Hallgren till ordförande för STORHOE byalag på 1 år. (fyllnadsval)
9.   a) Harriet Rosenblad Hallgren och Ingvar Bäckman valdes till styrelseledamöter på 2 år.
Allan Fällman valdes till styrelseledamot på 1 år. (fyllnadsval).
b) Birgitta Hammermann och Peter Rosenblad valdes till styrelsesuppleanter på 2 år. 
10.  Som revisor omvaldes Britt-Marie Hörberg på 1 år. Årsmötet kunde inte utse ytterligare en revisor och ej heller en revisorsuppleant, det beslutades att uppdragen ska vara vakanta.
11. Årsmötet beslutade att ingen årsavgiften för 2007 ska tas ut.
12. Årsmötet kunde ej utse någon valberedning.
13.  Inga förslag hade framlagts av styrelsen till årsmötet.
14.  Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
15.  Emil Beckman redogjorde för ett brev (30 aug. 2007) från en viss Gert Kanarbik på Ormsö som är villig att slå gräs och vass på Ormsö. Om siktröjning i tomtgräns kan ifrågakomma är oklart. Gert utför arbetet utan kostnad  men vill ha en fullmakt från markägaren. EU betalar enligt  uppgift. Adress och telefon nr till Gert Kanarbik,Läänema, Vormsi Vald,  Hullo Kula,  91301 Estland,  +372 53431688 och till tolk +372 5226137.
Årsmötet ville att Peter Rosenblad fortsätter sina undersökningar angående en hemsida för STORHOE byalag.
Mötessekreteraren hälsade de nya styrelsemedlemmarna välkomna till styrelsearbetet och tackade avgående styrelseledamoten Emil Beckman för mångåriga och goda insatser i byalaget.
16. Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
Mötessekreterare     Mötesordföranden  
Ingvar Bäckman       Emil Beckman 
Justerare: 
Tommy Rosenblad  och   Peter Rosenblad.

Infört av, Arne J. 2007-12-20

Annonser
%d bloggare gillar detta: