jump to navigation

Stadgar

Samfälligheten ”Saxby küla”


Stadgar

Samfälligheten ”Saxby küla” (vidare samfälligheten) stadgar antogs vid samfällighetsmöte den 15 juli 2000.

1 Föreningens namn, adress, ändamål och räkenskapsår
1.1 Samfällighetens namn är ”Saxby küla”.
1.2 Samfälligheten är lokaliserad i Eesti Vabariik, Lääne Maakond, Vormsi vald, Saxby küla.
1.3 Samfällighetens ändamål är att inom Vormsi vald, Saxby küla
• arbeta för en positiv utveckling för byn som helhet samt också för fiske, skog och jordbruk.
• i sitt arbete följer samfällighet alla miljölagar samt andra föreskrifter.
1.4 För att nå sina ändamål, skall samfälligheten:
a) sprida information om samfällighetens aktiviteter
b) förmedla olika utvecklingsprojekt och dess finansiärer
c) arbeta för bylivets utvecklande genom innovativa samt traditionella projekt och deras genomförande
d) förmedla forskning som handlar om byns naturresurser och relation mellan människa och miljö
e) organisera och förmedla skyddsåtgärder
f) förmedla väsentlig utbildning och litteratur
g) arbeta aktivt för planering för hela regionen (ön)
h) arbeta med innovativa och sparande aspekter
1.5 Samfälligheten är ej tidsbegränsad.
1.6 Samfälligheten har samma rättigheter som en juridisk person. Den har sin egen identitet, stämpel och konto på banken.
1.7 Samfällighetens räkenskapsår är ett kalenderår.
1.8 Sina tillgångar använder samfällighet bara för att nå sina ändamål och delar ej ut vinst till medlemmar.
1.9 I sitt arbete följer samfälligheten Estlands lagar och andra föreskrifter, sina stadgar och årsmötets beslut.

2   Medlemskap
2.1 Medlemmar kan alla juridiska eller fysiska personer bli, som företräder en egendom inom Saxby och stödjer samfällighetens ändamål. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt till samfällighetens styrelse. Alla andra får söka stödmedlemskap.
2.2 Medlemskapet avgörs av styrelsen inom tre månader efter inkommen ansökan eller som i punkt 2.6 av årsmötet.
2.3 Med en skriftlig ansökan till styrelsen kan man lämna medlemskapet. Tre månader efter inlämnandet av ansökan tas namnet bort ur medlemsregistret.
2.4 Medlemmen kan uteslutas ur samfällighet:
• om denne ej har betalat medlemsavgift
• om denne under två års tid inte har deltagit i samfällighetens aktiviteter
2.5 Uteslutande av en medlem avgör styrelsen, som skall meddela utesluten person minst en månad före mötet. Personen har rätt att lämna in en motion. För uteslutande krävs 2/3 majoritet vid mötet.
2.6 Medlem som har blivit utesluten har rätt att kräva omprövning vid nästa årsmöte.
2.7 Samfälligheten är inte återbetalningsskyldig av medlemsavgift för utesluten medlem.

3   Medlemmars rättigheter och skyldigheter
3.1 Samfällighetens medlemmar har:
• rösträtt vid årsmötet
• rätt att välja och bli vald till samfällighetens styrelse
• rätt att få information från styrelse om samfällighetens aktiviteter
• rätt att ge förslag vid alla frågor beträffande samfällighetens aktiviteter
• rätt att reservera sig vid bestämmande och kräva protokollföring
• rätt att avsluta medlemskapet i samfälligheten på egen begäran
3.2 Samfällighetens medlemmar är skyldiga:
• följa samfällighetens föreskrifter, bestämmelser och stadgar
• att erlägga en årlig medlemsavgift
• att meddela samfälligheten sin adress, samt ny adress inom tre månader.
3.3 Stödmedlemmars rättigheter:
• delta i årsmötet utan rösträtt
• välja och bli vald till styrelse eller andra av samfällighetens uppgifter
• få information om samfällighetens aktiviteter
• ge förslag i alla frågor kring samfällighetens aktiviteter
• reservera sig vid bestämmande och kräva protokollföring
• avsluta medlemskapet på egen begäran
3.4 Stödmedlemmar är skyldiga:
• att följa samfällighetens föreskrifter, bestämmelser och stadgar
• att erlägga en årlig medlemsavgift
• att meddela samfälligheten sin adress, samt ny adress efter tre månader.
3.5 Avgifter ut över medlemsavgiften kan tas ut endast om årsmötet har beslutat den och alla medlemmar har röstat för den.
3.6 Person som har uteslutits ur samfälligheten har ej rätt till samfällighetens tillgångar.

4   Årsmötet
4.1 Samfällighetens högsta organ är årsmötet, där alla medlemmar har rösträtt.
4.2 Årsmötet har rätt:
a) att ändra stadgar
b) att ändra ändamål
c) utse styrelsens medlemmar
d) att skriva ett kontrakt eller utse personer för att skriva kontrakt
e) att besluta om ärenden utöver stadgar och bestämmelser
4.3 Samfällighetens årsmöte kallas av styrelsen:
a) för godkännande av årsberättelsen
b) om ¼ av medlemmar finner det påkallat
c) om det anses behövas
4.4 Skriftlig kallelse till årsmöte skall utskickas minst en månad före mötet. I kallelsen skall framgå datum, plats och orsak (dagordning) till mötet.
4.5 Årsmötet är giltigt om minst hälften eller mer av medlemmar är företrädda.
4.6 Beslut vid årsmötet är giltigt om minst hälften av medlemmarna eller deras företrädare på mötet är för och stadgar, lagar och dyl. ej kräver flera röster.
4.7 För ändring av samfällighetens stadgar krävs 2/3 majoritet vid årsmöte och för ändring av samfällighetens ändamål krävs att alla medlemmar är för.
4.8 Årsmöten följer lagar och andra föreskrifter

5   Styrelse
5.1 Samfälligheten styrs av en styrelse som består av minst tre och max fem medlemmar.
5.2 Styrelsens medlemmar utses av årsmötet för två år, om årsmötet inte beslutar om något annat.
5.3 Styrelsen företräder samfälligheten i alla juridiska ärenden.
5.4 Kontrakt som överstiger 50 000 EEK måste styrelsen få godkända av årsmötet.
5.5 Styrelsen är beslutför om minst tre av styrelsemedlemmarna har röstat för.
5.6  Styrelsen:
• genomför årsmötets beslut, registrering av medlemmar, bokför och redovisar.
• är ansvarig för all kontraktsskrivning vid arbeten/tjänster som beställs av samfälligheten
• genomför andra uppgifter från årsmötet
5.6.  Styrelsemedlemmars arvode beslutas av årsmötet

6   Tillgångar, bokföring/redovisning och kontroll
6.1 Samfälligheten får äga alla sorters tillgångar som inte är olagliga för att genomföra sitt ändamål.
6.2 Samfälligheten använder sina tillgångar för att genomföra sitt ändamål.
6.3 Samfällighetens tillgångar:
• medlemsavgifter
• sponsring
• andra lagliga källor
6.4 Samfälligheten är ansvarig för alla sina tillgångar, medlemmar är ansvariga för medlemsavgiften storlek.
6.5 Årsmötet har kontroll över styrelsens arbete. Årsmöte kan begära revision för granskning av styrelsens arbete. Revision genomförs enligt lagen.
6.6 Styrelsen genomför bokföringen enligt bokföringslagen.
6.7 Efter räkenskapsårets slut är styrelsen skyldig att framställa styrelsens årsberättelse.
6.8 Frågor utöver dessa stadgar löses med hjälp av allmänna lagar.

7   Samfällighetens upplösning.
7.1 Samfällighetens förening (med annan förening), delning eller upplösning organiseras enligt lagen.
7.2 Vid upplösning är styrelsens medlemmar eller andra personer utsedda av samfälligheten ansvariga.
7.3 Vid upplösning skall årsmöte besluta hur samfällighetens tillgångar skall användas.

Översatt till svenska av Pille Härmat, föreningsmedlem
 

Annonser
%d bloggare gillar detta: