jump to navigation

Möten och Träffar

DSC01092

Protokoll

 

Kärrslätts byalags årsmöte söndagen den 12  september 2010

 

Plats: SOVs lokal, Roslagsgatan 57, Stockholm

 

Närvarande: Börje Carlqvist, Bo Carlborg, Astrid Hammerman, Margareta Hammerman, Tage Hammerman, Siv Hammerman, Johan Hammerman, Ingvar Lindkvist, Ingegerd Murman, Per-Olof Murman, Maria Hammerman Persson, Carl Persson, Sven Svärd, Lena Weesar

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Ingvar Lindkvist, till sekreterare Lena Weesar.

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

Siv Hammerman och Per-Olof Murman valdes att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. 

3. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna

Mötet fann att årsmötet efter en justering utlysts enligt stadgarna.

4. Föredragning av föreningens årsberättelse

Ordföranden läste upp den till mötet bifogade årsberättelsen Verksamhetsberättelse 2009-01-01 – 2010-07-30  Kärrslätts byalag.

Efter en rättelse på näst sista raden, ”Kärrslätts Byalagmöte” till ”Kärrslätts Byalagsmöte”, godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport

Ordföranden gick igenom den till mötet bifogade rapporten Ekonomisk rapport per den 12 september 2010 för Kärrslätts byalag.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

6. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen angående det gångna årets förvaltning.

Då ingen revisor eller revisorssuppleant fanns närvarande och inga frågor från mötesdeltagarna ställdes, gavs styrelsen efter ordförandens förslag ansvarsfrihet.

7. Att diskutera framtida form för byalaget. Styrelsens förslag är att byalaget avslutas i sin nuvarande form. Att besluta hur byalaget ska organiseras fortsättningsvis och hur träffarna ska se ut i framtiden.

Till denna punkt hade ett inlägg med förslag från Elisabeth Hedfors med familj inkommit per email

– se Bilaga Kärrslätts byalag 2010 och framöver.

Styrelsen för Kärrslätts byalag förordade att föreningsformen för byalaget avslutas.

Margareta Hammerman meddelade att hon avsade sig ordförandeskapet, likaså meddelade Maria Hammerman Persson och Carl Persson att de lämnade sina uppdrag i styrelsen, detta bl a med anledning av brist på styrelseaktivitet.

Byalagets framtida form diskuterades.

På frågan om byalaget skulle fortsätta som förening förespråkade ingen av de närvarande detta. Det konstaterades att föreningsformen inte fungerade för byalaget, även om denna form formellt sett gav mer tyngd.

Alternativa former diskuterades – årliga höst- och vårmöten med information vad gäller byn, ”jutt” eller ”kvällsjutt”, dvs ”berättarträffar” enligt en äldre tradition, där man berättar om gångna tider i Kärrslätt och annat relaterat till byn och / eller Ormsö.

Mötet beslutade att upplösa föreningen Kärrslätts byalag och istället hålla två byalagsmöten per år, ett vårmöte och ett höstmöte, med början våren 2011.

Sven Svärd åtog sig att ansvara för det lekamliga vid dessa möten, dvs kaffe och kaffebröd. Maria Hammerman Persson föreslogs att hålla i det organisatoriska, kallelse och annons.

Vad gällde förvaltningen av byalagets ekonomiska tillgångar beslutades att Tage Hammerman, som ansvarat för byalagets föreningskonto, fortsätter som tidigare med detta.

På frågan om vad byalagets pengar skall användas till föreslogs att kaffet blir avgiftsfritt för deltagarna vid byalagsmötena.

Vidare diskuterades adresslistor för utskick och information.

Då mötet beslutat att upplösa föreningen Kärrslätts byalag utgick punkterna 8 till 12 på dagordningen.

13. Kaffe 

Paus med kaffe följde.

14. Markanvändningsavtalen

Margareta Hammerman redogjorde för gällande markanvändningsavtal i Kärrslätt – se Skötseln av markerna i Kärrslätt i årsberättelsen Verksamhetsberättelse 2009-01-01 – 2010-07-30 Kärrslätts byalag.

Margareta H informerade vidare att Vormsi MT under sommaren har klippt allt gräs på åkrarna runt Kärrslätt där avtalet gäller. Ersättningen till markägarna, ”arrendepengarna”, sätts in på deras estniska bankkonton.

15. Skyltar för byvägarna, husen och sevärdheterna

Margareta Hammerman redogjorde för arbetet med tillverkningen av gårdsskyltar – se Gårdsskyltarna i årsberättelsen Verksamhetsberättelse 2009-01-01 – 2010-07-30 Kärrslätts byalag.

En diskussion om gårdsnamnen följde.

16. ”Kärrsläti küla Selts” hyr Hanasas stall av Ormsö kommun, planerna är att göra det till en bygemenskapsplats. Byalaget är inbjudet att samarbeta om vad det skulle kunna användas till.

Margareta Hammerman redogjorde för punkten – se Samarbete med lokala byföreningen i årsberättelsen Verksamhetsberättelse 2009-01-01 – 2010-07-30 Kärrslätts byalag.

Ormsö kommun har gett klartecken till den lokala byföreningen att arrendera Hanasas stall och vill nu få in förslag om hur stallet kan användas. Möjligt är att byföreningen kommer att söka pengar för detta ur en fond för landsbygdsutveckling.

Aktiviteter som byföreningen haft under året är bl a ett talko för att snygga upp de gemensamma områdena i byn. Margareta H föreslog att svenskarna deltar i Kärrslättstalkot våren 2011.

Hur ev Hanasas stall kan användas diskuterades.

17. Bildvisning

Denna punkt flyttades utanför mötet och lades sist på dagordningen.

18. Kalendariet

Margareta Hammerman gick igenom höstens estlandssvenska kalendarium vilket också kommer att publiceras / har publicerats i Ormsöbladet och Kustbon. 

19. Övriga frågor

Maria Hammerman Persson informerade att Sven Häggblom, Kärsa, renoverar sin fädernesgård i Kärrslätt och att han efter sin pensionering i stor utsträckning kommer att bo där.

Sven H erbjuder sina tjänster vad gäller byggnationer, att se till marker, klippa gräs och annat som gäller fastigheterna i byn. Han talar svenska.

20. Mötets avslutande

Ordföranden tackade samtliga närvarande för deltagandet och avslutade mötet.

Bildvisning följde där Margareta Hammerman visade bilder från sommarens aktiviteter på Ormsö.

Vid protokollet:

Lena Weesar

Justeras:

Ingvar Lindkvist                                 Siv Hammerman                                      Per-Olof Murman

 

Protokoll från Kärrslätts byalags årsmöte den 10 maj 2009

 1.      Val av ordförare och sekreterare för mötet.

Margareta Hammerman valdes till ordförande och

Maria Hammerman Persson till sekreterare.

2.      Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.

P.O. Murman och Håkan Gustavsson valdes till justerare.

3.      Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna.

Svar: Ja

4.      Föredragning av föreningens årsberättelse.

Margareta föredrag förenings årsberättelse och berättade att den lokala föreningen i Kärrslätt (Kärrsläti küla Selts) hyr Hanasas stall av Ormsö kommun. Den lokala föreningen tar gärna emot hjälp från byalagets medlemmar i Sverige. Föreningens ordförande, Elle Puurman, har sökt pengar och fått godkänt av kommunen att skylta upp byvägarna och gårdarna. Efter diskussion enades mötet om att gårdsnamnen skulle skrivas med gamla dialektala namn. Förslag till intressanta platser i Kärrslätt som bör skyltas upp är: Kålgården, ”Spruthuse” (brandsprutans hus), Skolan, Bönhuset med Österblomsstenen, Kapellbacken,  Biswegrinden,  Saltdikena,  Sjöräddningsstationen på näset och Trollkvinnans hörn.

5.      Ekonomiska rapport

Tage Hammerman föredrog den ekonomiska rapporten. Se bilaga

6.       Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen angående det gångna årets förvaltning.

Revisor ej närvarande. Styrelsen gavs ansvarsfrihet angående det gångna årets verksamhet.

7.       Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget samt arbetsplan för nästa verksamhetsår.

Inget styrelsemöte har hållits under året. Mötet beslöt att stödja den lokala föreningen, dock ej ekonomiskt.

8.      Medlemsavgift för medlem och stödmedlem för nästa verksamhetsår. (Medlemskap enl. stadgarna § 2)

Bestämdes att ingen medlemsavgift skulle tas ut.

9.      Valberedningen förslag (enl. stadgarna § 8).

Ingen valberedning var utsedd.

10.  Val av ordförande och sekreterare för 1 år

● Margareta Hammerman omvaldes till ordförande

● Maria Hammerman Persson valdes till sekreterare

Val av två styrelseledamöter för 2 år

● Karl Persson

● Sven Svärd

Val av kassör och revisor för 1 år

● Åke Lindkvist valdes till revisor

● Tage Hammerman omvaldes till kassör.

Se bifogade lista

Kaffepaus

11.  Markanvändningsgruppen. OHFs Gräsgrupps förslag att diskutera. EU-bidrag. Tage Hammerman

Tage berättade om Rälby byalags lista för gräshantering som Hasse Callegård har sammanställt. Två lokala företagare har sökt/skall söka EU bidrag. Ege Kanarbik och hennes man, Gerd är en av de företagare på ön som vill slå markerna kring Kärrslätt. För att kunna göra det måste de komma i kontakt med markägarna och skriva kontrakt med dem. Markerna bakom fårstallarna har varit problem för dem att hitta ägarna till, eftersom några är avlidna, men där har Margareta hjälpt honom att spåra anhöriga. De skriver kontrakt på 5 år, ansöker om EU-bidrag och kan även tänka sig att ge markägaren kompensation för markbrukning.

Deras EU-ansökan skulle vara inne den 15 maj, då skall alla kontrakt vara skrivna.

Lääne Rannik med Elle Puurman sköter gräshanteringen åt de markägare som tidigare gett dem tillstånd.

12.  Kulturgruppen. Skyltar för byvägarna, husen och sevärdheterna

Se punkt 4

13.  Samarbete med och medlemskap i byföreningen ”Kärrsläti küla Selts” som redan finns registrerad på Ormsö

Se punkt 4

14.  ”Kärrsläti küla Selts” hyr Hanasas stall av Ormsö kommun, planerna är att göra det till en bygemenskapsplats. Vad kan Kärrslätts byalag hjälpa till med?

Se punkt 7

15.  Hur kan vi skapa större intresse för vår by hos markägarna?  Maria HP

Maria informerade att det bästa sättet att engagera markägarna är att byalaget informerar dem om vad som händer i Kärrslätt och på Ormsö, vilket väl också är ett av byalagets uppgift.
16. Brunnarna i byn. Redovisning av Maria HP

Maria informerade om att hon fått flera positiva reaktioner på sin inventering av brunnarna i byn. Två av brunnarna kommer i sommar att åtgärdas. Dessutom har byn numera en egen ”bytomte” som gärna åtar sig mindre arbeten, som t.ex. att snickra brunnslock. Det är Sven Häggblom bosatt i Tallinn, sommarboende på gården Kärrsa i Kärrslätt som gärna åtar sig diverse arbeten.  Elisabeth Hedfors från gården Kampesa har ordnat kontakten. Hon skriver. ”Sven är en duktig snickare, han åtar sig alla slags uppdrag som att snickra, mura eller klippa gräset på tomtmark etc. Han är duktig och pålitlig. Han pratar svenska, men man bör prata långsamt och tydligt. Han har växt upp på Ormsö i en svensk familj”. Att han dessutom är nybliven pensionär och blir glad åt att få små uppdrag, för då får han anledning att vistas mera på Ormsö, så varför inte göra en medmänniska glad… Sven Häggbloms tel.nr. är   00372 5…. Maria kommer senare att få hans e-postadress där han kan nås i Tallinn. De som är intresserade av den kan kontakta Maria.

17.  Bönhuset till salu.  MH

Sven Hörnström har avlidit och hans anhöriga har låtit förstå att de kommer att sälja bönhuset. Margareta önskade och hoppades att bönhuset bli kvar i någon tidigare kärrslättbos ägor.

18.     Landskapsvårdsplanen på svenska. Beställningar mottages. 

● Margareta informerade om landskapsvårdsplanen som nu är klar och finns tryckt på estniska, med en kort summering på svenska. Planen innehåller många vackra bilder från Ormsö. Gamla bilder i svart/vitt och nya bilder i färg, som Margareta visade på bildskärm. Däremot togs det inte upp någon intresseanmälan för dem som önskar köpa den, om den blir översatt till svenska. En sådan beställning kan göras till Margareta.

● Margareta informerade om och visade också bilder från några intressanta e- postadresser. 

http://www.looduskalender.ee/ Djur o Natur. Där kan man söka sig vidare till en uppkopplad kamera som är monterad över ett havsörnsbo och följa deras dagliga bestyr med sina två ungar.

http://xgis.maaamet.ee/   Markkartor

http://www.ra.ee/dgs/explorer.php   Släktforskning

  1. 19.     Övriga frågor
    ● Vad har hänt med sopsorteringsstationen som planerades i Kärrslätt? Svar: Inget har hänt.  

● Sven S. och Maria HP informerade om sitt nya projekt med arbetsnamnet ”De har berättat” där Sven skriver ner berättelser han har hört äldre människor berätta. Maria intervjuar och skriver ner berättelser om vanliga människor från Kärrslätt. Elvine Smedberg från Förby har många intressanta nerskrivna dokument om sin familj, som vi har bett att hon skall publicera. Elisabeth Hedfors blev mycket intresserad, när hon fick höra talas om vårt projekt. Maria är kontaktperson för de som vill vara med, och det hoppas Sven och Maria blir många. Små enkla berättelser, en dikt, en teckning eller ”hur är det att vara barn, barnbarn till en ormsöbo” 

● Sven informerade om att sommarens byvandring blir i Hullo den 28 juli.

● Sven vill också starta en berättarafton. Preliminärt är det bestämt till oktober-november. Meddela gärna Sven eller Maria om ni är intresserade. Våra adresser hittar ni på styrelselistan.  

● Sven Svärd meddelade att rosa huset i Diby håller på att rustas upp till behandlingshem för estniska ungdomar med problem, och att bostadshusen till f.d. ryska militäranläggningen i Hullo skall bli hem för pensionärer från fastlandet.   

● Hjördis Pettersson och Bergström, Hindorsa, hade rest från Gottland över dagen för att närvara på mötet. De fick en varm applåd av de övriga mötesdeltagarna 

Mötet avslutades

Mötesekreterare

Maria Hammerman Persson

____________________________________________________________________

Kärrslätt byalags möte 26 /10 2008

Tage Hammerman öppnade mötet och hälsade alla välkomna . En närvarolista skickades runt bland de 20-talet närvarande.

Adresslistor

Nya adressuppgifter för gårdsägarna i Kärrslätt har upprättats. Listor skickades runt under mötet så att alla närvarande kunde kolla sina uppgifter, ändra och justera. Adresslistan och detta protokoll kommer att skickas ut av Maria Hammerman Persson till samtliga markägare som finns med på adresslistan. I fortsättningen kommer informationen från byalaget att begränsas till några kontaktpersoner med e-postadress för varje gård, vars uppgift då blir att meddela de andra gårdsägarna. Kontakta maria.h.persson@hotmail.com om ni ändrar er e-postadress, om ni vill ändra något på adresslistan eller om ni vill stryka er på sändlistan.

Vattenkvalitén och byns brunnar

Vattenkvalitén behöver kontrolleras på ön och där är kommunen ansvarig.

Maria och Karl Persson har inventerat brunnarna i byn. De flesta brunnarna är bra och säkra men 5-6 behöver åtgärdas. Gårdsägarna till dessa brunnar har informerats.

Valvi Saarapu har meddelat att alla brunnar kommer att kontrolleras och i vissa fall åtgärdas på markägarens bekostnad. Har kommunen formell rätt att göra det?

Maria Hammerman Persson erhöll byalagets förtroende att fortsätta arbeta med frågan om brunnarna samt hur vi ska få markägare att ta ansvar för sina gårdar som de återsökt.

Skötsel av gräsytorna

Elle Puurmans företag Lääne Rannik har fullmakt från markägare att klippa gräset på markerna runt byn. Företaget får EU-bidrag samt har bidrag från estniska staten.   

Markägare i byn har protesterat och vill ha ersättning av företaget. I Rälby arbetar man med att få ett kontrakt och avtal med kommunen. Rimligt borde vara 100 kr per hektar i ersättning. Även Kärrslätt behöver förhandla fram ett avtal med kommunen om ersättning och styrelsen skall bevaka hur det går för Rälby.

Det finns fem bönder på ön som har små verksamheter. De var med på ett möte i Hullo skola i somras och klagade över de höga kostnaderna de har för att slå gräset. Enligt Bo Stenholm, som redogjorde för gräsklippningen på ön på OHF:s höstmöte, blir det ganska mycket pengar över från alla bidrag.

Före 1 mars 2009 måste kontraktet med Lääne Rannik sägas upp, annars löper det på även kommande år. Om markägarna i Rälby får ersättning så borde även markägarna i Kärrslätt få det blev slutkommentaren i detta ämne.

EU-bidrag

För att ansöka om EU-bidrag krävs det ganska omfattande arbete. Framför allt är det svårt första gången. Tage Hammerman fick i uppdrag att ta reda på vilken myndighet i Estland som ansvarar för att informera om EU-bidrag.

Natura 2000

Markskatten ska reduceras med 50 % för dem som har mark i områden under Natura 2000. Det börjar gälla från 1 januari 2009. 

Sopsorteringsstation i Kärrslätt

Oljegrus skall läggas på vägen Magnushov-Förby-Saxby-Kärrslätt, men inte vägsträckan Kärrslätt- Håkabacken. Förslag finns att anlägga en sopstation för sortering av öns sopor i det höga plåthuset vid kolchosen. Byn har tidigare protesterat mot sopstationen till kommunstyrelsen. Har kommunen några andra alternativ? Det föreslogs att sopstationen borde anläggas vid ryska kyrkan. Men kommunen vill nog inte ha illaluktande sopor i Hullo. Elle Puurman informerar oss förhoppningsvis innan beslutet fattas.

Utvecklingspengar för småbåtshamn

Det finns möjlighet att söka utvecklingspengar för att ordna småbåtshamn vid Nätegården, där det tidigare har varit en allmänning och båthamn. Utanför Johan Hammermans strand finns en djupränna in till den brygga som tidigare fanns där. I dagsläget finns ingen som arbetar med att söka dessa bidrag.

Besök Kärrslätt och Ormsö

Förslag efterlystes hur byalaget ska locka ägarna att besöka sina marker. Förutom att det är trevligt att komma till Ormsö, så innebär markägande också ett ansvar. Det finns markägare i Kärrslätt som inte har återbesökt/besökt ön.

Information om EU-projekt med fyra ostkustkommuner, Ormsö kommun och en kommun på Ösel.

Det blev ingen information om denna punkt.

Namnskyltar till bygatorna

Några bygator skulle kunna namnsättas. I Rälby har de även namn på varje gård, finansierat via ett EU-projekt. Byarnas vägskyltar kan kanske ha dubbla namn, på svenska och estniska.

Detta måste göras i samarbete med de fastboende i byn.

Jakt

Att det bedrivs jakt på ön är bra för att hålla efter öns vilda djurbestånd. Ingen arbetar idag med frågan om ersättning till markägarna för den jakt som bedrivs på deras marker. Jaktlaget får in pengar från bl.a gästjägare och försäljning av kött m m. Var hamnar de pengarna? Ansvaret för jaktfrågor borde ligga på hembygdsföreningen och inte på byalagen. Vem har tillåtit jakt på markerna?  Kanske något som Bernhard Dahl kan svara på.

Landskapsvårdsplanen

Kristiina Hellström, som är landskapsarkitekt, hade i somras ett föredrag på skolan i Hullo. Hon är född i Sverige och utbildad vid Ulltuna lantbruksuniversitet och bor nu på Dagö. Hon har gjort landskapsvårdsplanen för Dagö och ska nu göra en plan för Ormsö. Nu har vi alla möjligheter att via byalagen komma med åsikter om vad vi tycker skall åtgärdas. Ett bra förslag som Kärrslätts byalag har framfört är att göra cykelvägar runt ön. Men ansvaret för bilvägarna ligger på kommunen. Ex. på vad som kan ingå i arbetet med landskapsvårdsplanen är att återställa utängarna men där krävs att man släpper in får på markerna. På slåtterängarna bör man dock slå marken eftersom ängen skadas av fårbete. En del strandängar hålls redan fina av betande får. I början av 90-talet fanns det en väg ner till Östergrundet. Den har nu växt igen, dessutom har jaktpass anlagts där.

Arbetet med landskapsvårdsplanen kommer kontinuerligt att fortsätta och det går att lämna kompletterande information och synpunkter även efter den 30 nov 2008.

 

Byalaget är stadd vid kassa och har för tillfället 11 200 kr i kassan.

 

// Minneanteckningar nedtecknade av Anna Persson ägare till Liivamadala på Kärrslätts Näs.

Korrigerat och renskrivet av Maria Hammerman Persson

Annonser
%d bloggare gillar detta: